شماره حساب بانک

بازدیدکننده ی گرامی،

چنانچه تمایل دارید، وجه سفارش را توسط فیش بانکی (حواله بانکی) و یا با استفاده از دستگاه های خودپرداز (کارت به کارت) پرداخت کنید، می توانید از یکی از شماره حساب ها، یا شماره کارت های زیر استفاده کنید:  

01033509759007      شماره حساب

6037691164468928     شماره کارت

علیرضا بیات

1533738800            شماره حساب

۶۱۰۴۳۳۷۹۰۹۵۰۸۶۲۲    شماره کارت

علیرضا بیات

0343180243002       شماره حساب  

6037991497294979     شماره کارت

علیرضا بیات

 

لطفا پس از پرداخت مبلغ سفارش، با مراجعه به صفحه ی کاربری خود ، نسبت به تکمیل سفارش و فرآینده خرید، اقدامات لازم را به عمل آورید.